Puulakeus.net

Metsäenergian hankintalogistiikan tekninen ja taloudellinen kehittäminen


Suometsien osuus on hankkeen toimialueen metsäpinta-alasta lähes 50 %, myös nuorten metsien osuus on alueella suuri. Suometsissä korjuuolosuhteet ovat vaikeammat ja työn tuottavuus pienempi kuin kivennäismailla. Omat erityispiirteet hankkeen toimialueen metsiin antaa lisäksi myös pirstoutunut tilusrakenne. Edellä mainituista erityispiirteistä huolimatta hankkeen toimialueella olevilla maakunnilla on hyvät mahdollisuudet kehittyä bioenergia-alan kärkimaakunniksi, joita ne jo jossain määrin ovatkin. Näillä alueilla mm. lämpöyrittäjyys on maamme vilkkainta. Maakunnista löytyy myös merkittäviä
kone- ja laitevalmistajia.

Metsäenergian hankintalogistiikan teknisen ja taloudellisen kehittämisen tavoitteena on lisätä metsäenergian hankinnan kustannustehokkuutta. Energiapuun mittausta, hinnoittelua, laadun määrittämistä ja koko kuljetusketjua on kehitettävä tutkimuksen avulla. Vähentämällä ilman ja veden kuljetusta voidaan parantaa toiminnan kannattavuutta sekä vähentää myös kaukokuljetuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Konekaluston hiilidioksidipäästöistä tehdään selvitykset yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Käytännön tarpeista lähteviä kone ja laiteinnovaatioita voidaan testata Tuomarniemen (Ähtäri) opetusmetsässä mm. työntutkimuksen menetelmiä käyttäen. Myös informaatioteknologian ja paikkatietojärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia bioenergian tuotannon ja käytön edistämisessä selvitetään.

Hankkeessa tutkitaan myös puuenergian tuotannon kannattavuuskysymyksiä metsänomistajien, koneurakoitsijoiden, kuljetusyritysten, lämpöyrittäjien ja energian käyttäjien näkökulmista hankkeen toimialueen erityisolosuhteissa. Energiaketjun eri vaiheiden kustannukset ja mahdollisuudet säästöjen aikaansaamiseksi lasketaan erilaisille hankinta- ja tuotantovaihtoehdoille.

Julkaisut


Laurila, J. 2009. Kannonmurskaus Jurvassa. Video.

Laurila, J. & Lauhanen, R. 2010. Kokopuu painuu kokoon. BioEnergia. Nro: 1/2010. Ss. 28-29.

Sauvula-Seppälä, T. 2010. Lämmönmyynnistä jää tuloja lämpöyrittäjälle. Farmi uutiset. Nro 1/2010.

Sauvula-Seppälä, T. 2010. Lämpöyrittäjyyden kannattavuus lämmönostajan ja -myyjän sekä metsänomistajan näkökulmasta. Maataloustieteen päivät 2010.

Sauvula-Seppälä, T. 2010. Lämpöyrittäjyyden kannattavuus lämmönostajan ja -myyjän sekä metsänomistajan näkökulmasta. Posteri. Maataloustieteen päivät 2010.

Tasanen, T. & Laurila, J. 2010. Energiapuun korjuunäytös 19.-20.3.2010. Video.

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito